Adatkezelési Szabályzat

CÉGNÉV: HEXACHEM Vegyianyaggyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

SZÉKHELY: 4231 Bököny, Kossuth utca 158.

ADÓSZÁM: 13673118-2-15

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 15-09-070526

KÉPVISELI: Somodi Péter (a továbbiakban: Társaság)

Jelen Szabályzat a Társaság adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából.

A Szabályzat megállapítása és módosítása az ügyvezető hatáskörébe tartozik.

Kelt: Bököny 2024. február 18. napján