Adatkezelési Szabályzat

CÉGNÉV: CHEMICO Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

SZÉKHELY: 2100 Gödöllő, Üzleti Park 8071/26

ADÓSZÁM: 12807165-2-13

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13-09-154791

KÉPVISELI: Sági Sándor (a továbbiakban: Társaság)

Jelen Szabályzat a Társaság adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából.

A Szabályzat megállapítása és módosítása az ügyvezető hatáskörébe tartozik.

Kelt, Gödöllő 2018. hó május 18. napján